Leest u voor gebruik van uw machine altijd de gebruiksaanwijzing en de garantie voorwaarden zorgvuldig door.

Garantie:

De garantietermijn van Lumag is standaard 2 jaar* vanaf de aankoopdatum (1 jaar* bij bedrijfsmatig gebruik). Voor Greenworks producten is de garantietermijn 3 jaar vanaf de aankoopdatum (2 jaar bij bedrijfsmatig gebruik). De “Lumag garantie acties” van 5 jaar* op o.a. trilplaten en houtklovers en 3 jaar* op Loncin motoren zijn niet geldig bij industrieel gebruik en na aanmelding van deze extra garantie via deze website ( zie Aanmelden 5 jaar garantie )
In het geval er gebreken aan het product zijn, neemt u dan direct contact op met onze servicedienst of met de service dienst van een dealer. Om deze reden adviseren wij het aankoopbewijs goed te bewaren (is uw garantiebewijs).
* Garantieaanspraak op gemotoriseerde machines alleen mogelijk indien er jaarlijks aantoonbaar onderhoud heeft plaatsgevonden.
  
De garantietermijn betekent concreet dat defecte onderdelen door ons worden vervangen of gerepareerd. Bij schade aan de machine of onderdelen die is ontstaan door overbelasting, foutief gebruik of slecht onderhoud is aanspraak op garantie niet mogelijk! Dat geldt ook als u de voorschriften in de gebruiksaanwijzing niet hanteert en als u geen originele onderdelen en/of accessoires gebruikt. 
Hieronder volgt een nadere toelichting.
  
Standaard Lumag garantie (aankoop via een dealer)

Als u de machine particulier en niet professioneel gebruikt bedraagt de garantieperiode standaard 24 maanden. Als het om industrieel/ professioneel gebruik gaat dan bedraagt deze periode 12 maanden en is de extra 5 jaar garantie niet van toepassing. De garantie looptijd start vanaf de (eerste) aankoop bij een dealer in de Benelux. Wordt de machine doorverkocht dan start deze garantieperiode niet opnieuw. Ook als er gedurende de garantieperiode onderdelen worden vervangen of andere werkzaamheden plaatsvinden dan begint de garantieperiode niet opnieuw.

Verlengde Garantie voor Lumag machines ( 5 jaar garantie!)

Met de aankoop van een Lumag benzine trilplaat, Lumag houtklover of Lumag wipzaag ontvangt u naast een uitstekende service van de dealer, een gratis garantie van maximaal vijf jaar (24 maanden + 36 maanden) vanaf de aankoopdatum. Hiervoor dient u binnen 30 dagen na aankoopdatum uw machine te registreren op www.matom.nl. Let op! Deze garantie is alleen van toepassing bij particulier/ privé gebruik. Als u zich hier registreert gaat u akkoord met de Matom garantie- en service voorwaarden. De garantie- en servicevoorwaarden gelden uitsluitend voor Lumag trilplaten of houtklovers welke zijn aangekocht bij een door Matom B.V. erkende dealer door natuurlijke rechtspersonen ook wel eindgebruikers genoemd met een woonplaats in Nederland, België of Luxemburg. Matom dealers kunnen geen aanspraak maken op de deze 5 jaar garantie.

1. Matom 5 jaar garantievoorwaarden

1a. Matom garandeert dat de geleverde Lumag trilplaat, houtkloof machine of wipzaag vrij van materiaal- en fabricagefouten is. Mocht dit niet het geval zijn, dan omvat onze 5 jaar garantie de kosten van reparatie en de gratis vervanging van de defecte onderdelen. Verdergaande aanspraken zijn – voor zover er wettelijk geen aansprakelijkheid is voorgeschreven – uitgesloten. De 5 jaar garantie geldt onder de voorwaarde dat het gereedschap in overeenstemming met de Lumag gebruiksaanwijzing op de juiste manier wordt gebruikt en bediend.

Klachten worden aanvaard wanneer u de machine in zijn geheel en in originele staat samen met het aankoopbewijs en met de 5 garantie- en servicebevestiging naar onze klantenservice stuurt of bij een door Matom erkende dealer aanbiedt.

1b. Niet onder de 5 jaar garantie vallen met name:

              
 • slijtdelen (bijv. geleide platen, rubbermatten, zoolplaten),
 • storingen door oude en of vervuilde brandstof aan carburateurs,
 • defecte trekstarters, foutief aangesloten elektromotoren,
 • normale slijtage als gevolg van gebruik,
 • slijtage door permanent (industrieel) gebruik,
 • slijtage door geen of te weinig onderhoud,
 • schade door schokken of een val,
 • slijtage door weersinvloeden (opbergen in vochtige omgeving),
 • slijtage of schade door overbelasting,
 • schade die ontstaat door een verkeerde of onzorgvuldige
 • behandeling of het gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen,
 • het gebruik van niet-originele onderdelen,
 • reparaties door niet erkende Matom dealers,
 • veranderingen aangebracht aan de originele machine betekent dat alle garantie aanspraken vervallen,                                            
 • 1c. Naast de garantieverklaring blijven de wettelijke of overeengekomen aanspraken op garantie onverminderd van toepassing.

2. Matom algemene garantievoorwaarden

2a. De 5 jaar garantie is alleen geldig als de kopende partij (de gebruiker, niet de dealer) zich binnen 30 dagen registreert via de website van Matom B.V. (www.matom.nl). De extra garantie wordt niet door de dealers maar door Matom zelf verleend. Matom kan wel een dealer opdracht geven deze service te verlenen.

2b. Na de aanmelding ontvangt de aanmelder een elektronische bevestiging per mail. De garantie heeft alleen betrekking op betreffende machine. Dat is ook de reden dat u het unieke serienr. van de machine moet doorgeven. Matom B.V. houdt zich het recht voor om in individuele gevallen personen uit te sluiten van de verlening van bepaalde of alle servicediensten, indien moedwillig in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld of de service oneigenlijk wordt gebruikt.                                                                                                                                                        

2c. De service en garantievoorwaarden zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor de eerste kopende partij die zich hiervoor ook heeft geregistreerd.

2d. Mocht u de aankoop van een geregistreerde Lumag machine waardoor u aanspraak maakt op de Matom B.V.-service ongedaan maken (contract beëindiging, betwisting, terugtrekking, etc.), dan wordt de betreffende machine uitgesloten van de serviceverlening.

3. De Matom garantieprocedure

3a. Bij aanspraak op de 5 jaar garantie dient u eerst contact op te nemen met Matom B.V. Hiervoor moet u uw registratiebevestiging (mail) bij de hand hebben. In overleg met Matom B.V. wordt bepaald waar u de machine kunt inleveren i.v.m. uw garantieaanvraag. De betreffende dealer bepaald eventueel in overleg met Matom B.V. de rechtmatigheid van de garantieaanvraag. Indien noodzakelijk stuurt de dealer de machine met de vereiste formulieren (registratieformulier) naar Matom B.V.

3b. Voor het overige gelden de algemene handelsvoorwaarden Matom B.V. (zie ook de website van Matom B.V. www.matom.nl ; Algemene voorwaarden)

4 Wijziging van de voorwaarden

4a Matom BV behoudt zich het recht voor de garantie en serviceverlening resp. deze gebruiksvoorwaarden met inachtneming van een passende termijn, en in geval van een belangrijke reden ook zonder inachtneming van een dergelijke termijn, geheel of gedeeltelijk en rekening houdend met uw belangen, te staken, aan te vullen of te wijzigen.

5 Overige bepalingen

5a. Matom B.V. garandeert gedurende standaard 12 maanden na levering van de producten dat deze de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert verkoper geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar gehanteerde beschrijvingen en specificaties.

De garantie geldt niet c.q. vervalt indien:

A, het gaat om in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden geringe verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur;

B, Koper niet tijdig heeft gereclameerd;


C, Koper de instructies en voorschriften van verkoper betreffende de wijze van opslag en gebruik van de geleverde producten niet strikt in acht heeft genomen;


D, Koper niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst heeft voldaan,
Indien verkoper producten aan koper levert welke verkoper van haar leveranciers verkregen heeft, is verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van koper gehouden dan waarop verkoper ten opzichte van haar leveranciers aanspraak kan maken.

5b. De rechtsbetrekking tussen verkoper en koper wordt beheerst door het Nederlandse Recht, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomsten tussen verkoper en koper of welke daarmee verband houden, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank, onverminderd het recht van verkoper om koper te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen dat schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld. 

Scroll naar boven